Maj 24 2018 10:20:16
Nawigacja
· Strona główna
· Historia przedszkola
· Gazetka Przedszkolna
· Kacik logopedy
· Artykuły
· Pobierz
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 48
· Najnowszy użytkownik: edgar
Polecamy
Polecamy
Nasze certyfikaty
Powitanie

Witamy na stronie internetowej naszego przedszkola.

Bardzo nam miło że nas odwiedziliście. Stronę przygotowaliśmy z myślą o rodzicach i ich pociechach, przyjaciołach przedszkola i wszystkich gościach. Mamy nadzieję, że to co tutaj zobaczycie i przeczytacie spodoba się wam i będziecie do nas wracać. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tworzenie tej strony poprzez państwa opinie na temat samej strony jak i pracy przedszkola. Na stronie będziecie Państwo mogli znaleźć ważne informacje i dokumenty dotyczące pracy placówki, ale także informacje z wydażeń z życia przedszkola, zdjęcia z wycieczek, uroczystości lub zajęć dydaktycznych.

Mamy nadzieję że każdy znajdzie tu coś ciekawego.

Miejskie Przedszkole nr 16
ul. Starzyńskiego 9; 42-200 Częstochowa
tel: 34 3626383
mp16@edukacja.czestochowa.pl

KODOWANIE JUŻ W PRZEDSZKOLU
W naszym przedszkolu w gr. VII i VIII realizowane jest przedsięwzięcie pod hasłem Moje pierwsze kroki w kodowaniu i odkodowywaniu
z wykorzystanie klocków Dienesa oraz maty do kodowania
, które zostało opracowane przez nauczycielki Ewę Wójcik oraz Katarzynę Nowicką. Nauka logicznego myślenia, ciągów przyczynowo-skutkowych, umiejętności pracy w zespole, współdziałania, kreatywności – to zalety tej metody edukacyjnej. Dziecko czyta obrazy, nazywa symbole i znaki, klasyfikuje przedmioty, układa je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne sekwencje. Kształcenie umiejętności kodowania w edukacji przedszkolnej powinno odbywać się w trakcie zajęć, przez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry czy programowalne zabawki samojezdne.


W ramach przedsięwzięcia dzieci realizują projekty takie jak:

1. MOJE PIERWSZE KROKI W KODOWANIU Z TARCZĄ DO KODOWANIA.

2. KODOWANE WYŚCIGI FIGUR - POZNAJEMY SPOSÓB ODKODOWYWANIA.

3. KODOWANE DOMINA. PIERWSZE KROKI W KODOWANIU I ODKODOWYWANIU.

4. KODOWANIE NA DYWANIE Z WYKORZYSTANIEM MATY DO KODOWANIA.WYCIECZKA GRUP MŁODSZYCH DO "OWCZARKOWEJ ZAGRODY"

15 i 16 maja b.r. młodsze grupy z naszego przedszkola udały się na wycieczkę autokarową do Owczarkowej Zagrody w miejscowości Wąsosz. Dzieci w zagrodzie miały możliwość podziwiać i karmić takie zwierzęta jak:
- Alpaki o imieniu Balbina i Bobo,
- Kozy domowe o imionach Piorun, Kaja, Ruda
- Owce rasy wrzosówka
- Daniele
- Paw o imieniu Maciek
- Bażanty łowne, srebrne, diamentowe, królewskie,złociste, bananowe
- Kaczki mandarynki, karolinki
- Kaczki biegusy
- Gęsi kubańskie
- Kury rasy Cochin
- Kury rasy jedwabiste
- Przepiórki
- Perliczki
- Papugi
- Małpki
- Wiewiórki
- Króliczki i inne.

Ponadto zwiedzały kurnik, oglądały i porównywały jajka od kury, perliczki czy kaczki, spacerowały po lesie, gdzie spotkały daniele, karmiły rybki, słuchały odgłosów dochodzących ze stawu oraz lasu. Na zakończenie pobytu dzieci bawiły się na placu zabaw, gdzie korzystały ze sprzętu terenowego.
Na wycieczce czekało na dzieci wiele atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy, a posiłek na świeżym powietrzu smakował wybornie. Z wycieczki przedszkolaki wróciły zmęczone, ale bardzo zadowolone. Zapraszamy do galerii zdjęć!REKRUTACJA
Informacja dla RodzicówOgólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019:

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
6. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki w przedszkolu i szkole podstawowej, zespole i wypełniają go odręcznie.
7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 14 do 21 maja 2018 r. w czasie pracy placówki.
8. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
10. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
11. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
13. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
15. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
16. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
17. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
18. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.
19. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko.
21. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informacja dla RodzicówREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 14-21 maja 2018 r.

Adres strony internetowej dla nowych kandydatów:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 14 do 21 maja 2018 r.
Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.
W postępowaniu tym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Nowością w rekrutacji uzupełniającej jest udział 2 nowych przedszkoli niepublicznych, które będą oferowały wychowanie przedszkolne bez pobierania czesnego (obowiązują ustalone przez przedszkole opłaty za wyżywienie i wybrane zajęcia dodatkowe). Są to: Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki" przy ul. Krakowskiej 1 oraz Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole przy ul. Żwirki i Wigury 6/14.
Program profilaktyczny "Bieg po zdrowie"

W dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju technologii i społeczeństwa
konsumpcyjnego nie należy zapominać o profilaktyce zdrowotnej , problemach z otyłością u małych dzieci.
Pomysł programu profilaktycznego został stworzony, w celu
poszerzania wiedzy przedszkolaków i rodziców na temat zdrowego odżywiania,
zwrócenia uwagi na to, co powinny jeść, aby zdrowo rosły i rozwijały się.

W ramach realizacji programu zorganizowane zostały zajęcia na temat zdrowego odżywiania, roli wody w życiu człowieka. Przedszkolaki wzięły udział w sadzeniu ziemniaków, których wzrost będą mogły obserwować w kąciku przyrodniczym.
Pedagogika Planu Daltońskiego w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie
Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z artykułem Pedagogika Planu Daltońskiego w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie , który pojawił się w Biuletynie Edukacyjnym wydawnictwa Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
Artykuł powstał w nawiązaniu do certyfikacji naszej placówki.
W roku szkolnym 2015/2016 Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie rozpoczęło proces wdrażania koncepcji Planu
Daltońskiego, jak również zostało objęte opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton w zakresie wprowadzania
zasad tejże pedagogiki. Programem zostały objęte dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Zdecydowano się na tę
koncepcję pedagogiczną, ponieważ nastawienie na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnianie indywidualnych możliwości
i zainteresowań, rozwijanie motywacji - to główne zalety koncepcji Planu Daltońskiego, są jednocześnie zadaniami stawianymi
współczesnej edukacji.


Artykuł opracowały - Katarzyna Nowicka, Danuta Lis.

Aby dowiedzieć się więcej n/t wdrażanego Planu Daltońskiego należy skopiować link.

http://www.sod.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/BE_styczen_2018.pdf


Powitanie Wiosny


22 marca w naszym przedszkolu został zorganizowany Dzień Wiosny. W tym dniu dzieci miały zielony strój oraz przygotowany wcześniej element symbolizujący wiosnę. O godz. 9:30 wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Dzieci pożegnały Marzannę- zimową pannę, a gromkimi brawami powitały wiosnę.Podczas uroczystości dzieci miały okazję zaśpiewać piosenki o tematyce wiosennej, a także wziąć udział w przygotowanych zadaniach przez p. Wiosnę.
Obchody Światowego dnia wody


W związku ze Światowym Dniem Wody, który przypada 22 marca w gr. IX i X przybliżyliśmy dzieciom tematykę związaną ze znaczeniem wody w życiu człowieka. Nasze obchody były pod hasłem "Woda jest źródłem życia i zdrowia" oraz w ramach programu własnego pani Justyny "Bieg po zdrowie". W tym dniu zachęcaliśmy dzieci do refleksji na temat zastosowania wody, oceny jej znaczenia oraz ustalenia odpowiednich sposobów jej racjonalnego wykorzystania.
Podziękowanie
Kochane dzieci, drodzy rodzice…
Z wielką radością pragniemy Was poinformować,
że ilość darów zebranych na schronisko AS w Jamrozowiźnie k.Kłomnic
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania
a zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem.
Razem zebraliśmy:
- karma sucha 78 kg
- karma mokra 42 kg
- przysmaki 18 opakowań
- saszetki 21 szt.
- smycze 6 sztuk
- obroże 4 sztuki
- kaganiec 1 sztuka
- miski 10 sztuk
- zabawki 6 sztuk
- koce, kocyki, ręczniki, kołdry itp. 46 sztuk
- pianki do bud 9 sztuk
- legowisko 1 sztuka
- żwirek dla kota 1 sztuka

……..a cały czas przybywają nowe dary,
które będziemy sukcesywnie dostarczać do schroniska.

Dziękujemy za okazane serce, i chęć niesienia pomocy.
Była to zbiórka dobrowolna, dla ludzi o dobrym sercu i dobrej woli.
Udowodniliście, że serce macie wielkie, i można na Was liczyć.
Jesteście kochani!!!


Przy okazji APEL- przybywajcie na spacerowanie z pieskami.
One nas potrzebują! Dzięki temu psiaki mogą wyjść na wolność,
nawet po 2-3 miesiącach siedzenia w klatce!!


A może zamiast kupować psa przygarniesz ze schroniska????

http://www.schronisko.klomnice.pl/aktualnosc/144,podziekowanie-dla-przedszkola-nr-16-w-czestochowie
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2018/2019
InformacjeREKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
- Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa.
- Terminy rekrutacji do przedszkoli.
- Ogólne zasady rekrutacji.
- Wykaz placówek.
Zostały zamieszczone na stronie BIP naszego przedszkola.
Konkurs recytatorski
27 lutego odbył się międzyprzedszkolny konkurs recytatorski pt. "OJCZYZNA- POLSZCZYZNA- czyli recytujemy wiersze język łamiące", którego organizatorem było nasze przedszkole.
Konkurs został zorganizowany w związku z obchodzonym 21 lutego Dniem Mowy Ojczystej.
Dzieci 5 i 6- letnie prezentowały wiersze, które nazywamy potocznie "łamańcami języka", ponieważ zawierają dużo słów i zbitek wyrazowych, które trudno wymówić.
Uczestnicy pokazali, że nie straszny im żaden łamaniec języka:).
Jury w składzie:p. Mariola Michalska, polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie, p. Aneta Górska, logopeda z poradni psychologiczno - pedagogicznej nr 2 oraz dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16 p. Monika Kabała miało nie lada wyzwanie, aby wyłonić laureatów. Przyznało zatem dwa I miejsca (Alan Świerczyński z MP 15 i Paweł Jackowski z MP 16), dwa II miejsca (Weronika Pianka MP 12 i Zuzanna Kruszyńska MP 15), a także dwa III miejsca (Karolina Kukuł, MP 16 i Agata Strojczyk MP 41).
Dziękujemy dzieciom za piękne recytacje a opiekunom i rodzicom za przygotowanie uczestników.
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:41
Zachód słońca: 20:34

Dzień trwa:
15 Godzin 53 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:34
Wygenerowano w sekund: 0.01 1,422,456 Unikalnych wizyt