Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 14.10.2019r
  • Do końca roku: 78 dni

Program wychowawczy

Program wychowawczy miejskiego przedszkola nr 16


W dokumentach poniżej znajdą państwo program wychowawczy naszego przedszkola, a także rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Dokumenty