Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-31 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wygląd strony

 • Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone,
 • focus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

 

Skróty klawiaturowe

Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych.

FunkcjaKlawisz skrótu
Przejdź do strony głównej1
Wybór elementu z głównej nawigacjiod 1 do 6
Tryb wysokiego kontrastuk
Menu wyboru wielkości tekstut
Wyszukiwaniep
Mapa stronym

 

W zależności od używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, należy wcisnąć następującą kombinację klawiszy:

PrzeglądarkaKlawisz skrótu (Windows i linux)Klawisz skrótu (Mac)
Google ChromeAlt + klawisz skrótu (Linux: Alt + Shift + klawisz skrótu)Control + Option + key
Mozilla FirefoxAlt + Shift + klawisz skrótuControl + Option + key
Opera 15+Alt + klawisz skrótuControl + Alt + key
EdgeAlt + klawisz skrótuControl + Option + key
SafaribrakControl + Option + key
Internet ExplorerAlt + klawisz skrótubrak

 

Przykładowo: używając przeglądarki Google Chrome, przejście do strony głównej za pomocą skrótu klawiaturowego następuje po wciśnięciu klawiszy Alt + 1.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paula Warunek, adres e-mail: mp16@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 362 63 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna 

Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Starzyńskiego 9, 42-224 Częstochowa

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne – dla interesantów, drugie od strony parkingu – dla personelu.
 • Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest tylko wejście główne do budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Przedszkole nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.