Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez poniższy numer telefonu, adres e-mail bądź też formularz kontaktowy.

Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
ul. Starzyńskiego 9
42-224 CzęstochowaŚląskiePolska
NIP: 949 161 75 12
REGON: 150 03 23 11

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne. Dla przykładu: 2+1 daje 3.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby administratora: Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Strazyńskiego 9, 42-224 Częstochowa
  • telefonicznie pod numerem: 34 362 63 83
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mp16@edukacja.czestochowa.pl
  • przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: jj5722pz


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), jeśli zainicjuje Pan/Pani taką komunikację. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmiot, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie związanych z użytkowanymi systemami informatycznymi.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu realizacji konkretnej sprawy, w której zostały zebrane oraz do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa podmiotów danych
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pana/Pani dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panem/Panią. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością jej prowadzenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym o profilowaniu
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie zostały określone w polityce prywatności.

ŚŚ